Dalton

Sinds 2003 is de Hagenpoort een officiële Daltonschool. Het Daltononderwijs is in de 20e eeuw ontwikkeld door de pedagoge Helen Parkhurst. Zij gaf in het Amerikaanse stadje Dalton les aan kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden, en ontwikkelde hiervoor haar eigen aanpak. Kernwaarden als eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking staan hierin centraal.
Net als op een ‘gewone’ basisschool zitten kinderen op een Daltonschool met leeftijdsgenoten in de groep. Wel werken kinderen uit de verschillende groepen veel met elkaar samen. Hierdoor leren alle kinderen elkaar goed kennen.
Een Daltonschool word je niet zomaar. Om het predicaat “Dalton” te ontvangen en een officieel gecertificeerde Daltonschool te kunnen zijn, moeten alle teamleden een Daltonopleiding gevolgd hebben. De Nederlandse Daltonvereniging bezoekt iedere vijf jaar onze school. Hierdoor blijft onze kwaliteit gewaarborgd.

Zes kernwaarden
Het daltononderwijs kent zes kernwaarden:

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

Wat er gedaan moet worden staat vast, dat bepaalt de leerkracht. De kinderen hebben een bepaalde vrijheid om de volgorde van werken te bepalen. Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en dat alle taken op tijd af zijn. Daarna legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Dat zorgt voor een actieve en nieuwsgierige leerhouding. Maar vrijheid betekent dus niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Zelfstandigheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken, maar ook in de werkplekken waar kinderen alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Ze krijgen klassikale uitleg, maar mogen ook zelf aan het werk. Want je leert het meest door het zelf te doen en zelf te experimenteren. Zo worden leerlingen gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken en hun eigen voortgang inzichtelijk te maken. De leerkracht begeleidt hen hierbij.

Samenwerking

Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van het lesprogramma. Dit vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Door samenwerking leren kinderen te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van hun inbreng en die van de medeleerlingen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.

Reflectie
Wat ging er goed, wat was lastig? Door leerlingen terug te laten kijken op hoe ze hebben gewerkt, ontdekken ze zelf wat een volgende keer beter kan. De leerling leert van zijn eigen fouten. Reflecteren werkt motiverend en bevordert het zelfstandig werken.
Niet alleen leerlingen reflecteren. Het kritisch benaderen van wat goed gaat en wat beter kan, is voor de hele school vanzelfsprekend.

Effectiviteit/doelmatigheid
Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk.  Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het werken met weektaken maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om  functioneel en doelmatig te werken.
De inzet van leerkrachten in ‘mini-teams’  is daarnaast een manier om de effectiviteit van ons onderwijs te vergroten. In mini-teams brengen leerkrachten in beeld wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning. Vervolgens zijn ze samen verantwoordelijk voor bieden van die ondersteuning.

Borging
Iedere vijf jaar wordt de Hagenpoort gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. De school ontvangt een licentie wanneer zij de kernwaarden op een goede wijze in de praktijk brengen.

Voordelen van Daltononderwijs op een rij
– Leerlingen leren efficiënt met hun tijd omgaan door goed te plannen
– Leerlingen worden gestimuleerd zelf beslissingen te nemen
– Leerlingen moeten zelf verantwoordelijkheid dragen voor ingeleverd werk en studieresultaten, medeleerlingen, leerkracht, lokaal en schoolgebouw
– Zelfstandigheid en samenwerkend leren worden bevorderd
– De kinderen zijn zelfontdekkend bezig
– De basisstof is afgestemd op ieder kind
– Er is ruimte voor verdiepingsstof en de leerkracht heeft tijd om individuele kinderen extra hulp te geven.