Nieuwsbrief 19

Formatie nieuwe schooljaar

Woensdag 12 juli gaan de kinderen ’s morgens een uurtje kennismaken in hun nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht.

De formatie ziet er komend schooljaar als volgt uit:

1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8
Maandag Anouk/

Sanne

Ingrid * Ellen Ria Wendy Tina Herma Esther
Dinsdag Anouk/

Sanne

Ingrid Tea Ria Miep Tina Herma Marieke
Woensdag Gita Ingrid Tea Ria Miep Tina Herma Marieke
Donderdag Gita Ingrid Tea Ellen Miep Wendy Esther Marieke
Vrijdag Gita Ingrid Tea Ellen Miep Wendy Esther Marieke
Gita RT/ondersteuning op dinsdagmorgen Jacqueline ondersteuning

op ma en do RT/ondersteuning

Sandra RT/ondersteuning op Maandag, dinsdag, donderdag

 

 

Juf Ingrid heeft gelukkig inmiddels alle behandelingen achter de rug en zal na de zomervakantie starten met re-integreren. Om Ingrid de gelegenheid te geven om dit geleidelijk te kunnen opbouwen zal Anouk volledig voor groep 1/2B staan tot Ingrid weer helemaal hersteld is..

Juf Anouk staat ‘op papier’ op maandag en dinsdag voor groep 1/2A. Gelukkig hebben we weer een LIO student kunnen vinden: Sanne Kruissink. Juf Gita zal Sanne inwerken.

Vanaf februari start Anouk de instroomgroep op.

 

Overig:

–       Marjolein Eekhuis: Intern Begeleider:

–       Frank Bouwmeester: coördinator kunst en cultuur

–       Roel Bakker: ICT-er

 

–       Paula Draaijer: conciërge

–       Paul de Rooij: vakdocent gymnastiek

–       Jan Bomans: administratief medewerker

–       Gita: Opleider in de school

 

 

Schoolvakanties 2017-2018 / schoolvrije dagen

Het vakantierooster:

2017-2018:

Herfst: 21-10 t/m 29-10

Kerst: 23-12 t/m 07-01

Voorjaar: 24-02 t/m 04-03

Pasen: 30-03 t/m 02-04

Mei: 27-04 t/m 13-05 (incl. Hemelvaart:10-05)

2e Pinksterdag: 21-05

Zomer: 21-07 t/m 02-09

1eschooldag 2018:ma 03-09

 

Schoolvrije dagen 2017-2018:

2017:

Donderdag                   28-09 > hele dag

Vrijdagmiddag              20-10 > groepen 5 t/m 8

Vrijdag                         17-11 > hele dag

Dinsdag                       05-12 > middag

Vrijdagmiddag              23-12 > groepen 5 t/m 8

 

2018:

Maandag                     15-01 > hele dag

Woensdag                    07-02 > hele dag

Vrijdagmiddag              23-02 > groepen 5 t/m 8

Donderdag                   29-03 > hele dag

Vrijdag                         22-06 > hele dag

Vrijdagmiddag              20-07 > groepen 5 t/m 8

 

Verslag studiedag 23 juni

De belangrijkste taak van een leerkracht is uiteraard lesgeven en alles wat direct daarmee te maken heeft. Daarnaast denken zij ook mee over nieuwe ontwikkelingen binnen de school. Dit gebeurt in zogenaamde actieteams. Iedere leerkracht neemt deel aan een actieteam.

Deze actieplannen vloeien voort uit het meerjaren schoolplan.

Met enige trots vertellen we u graag aan welke actieplannen dit jaar is gewerkt en wat in grote lijnen het resultaat is.

 

Implementatie Staal (nieuwe taal en spelling methode)

Om de nieuwe didactiek van deze methode onder de knie te krijgen heeft het team aan het begin van het schooljaar een studiedag gehad van

Halverwege het schooljaar heeft Selma de toetsresultaten van spelling geanalyseerd en we kunnen concluderen dat de resultaten over alle groepen omhoog zijn gegaan.

Daarnaast merken we dat de betrokkenheid en plezier van de kinderen bij de taal- en spellinglessen is toegenomen.

Er is een kijkwijzer ontwikkeld waarmee Dieuwke in alle groepen een spellingles heeft bezocht.

Volgend jaar gaan de leerkrachten met behulp van de kijkwijzer ook bij elkaar een les bekijken om op die manier een doorgaande lijn binnen de school te waarborgen

 

Didactisch coachen

Als Daltonschool hechten we grote waarde aan zelfsturing en zelfregulering van kinderen.

Goede feedback geven die leerlingen aanzet tot leren is een van de meest essentiële vaardigheden van het leraarschap, en tegelijk een van de moeilijkste.

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en willen goede feedback geven en goede vragen stellen. Op de Hagenpoort maken we gebruik van verschillende soorten feedback, vragen en aanwijzingen.

De leerkrachten hebben 2 studiedagen gehad over het didactisch coachen en 6 leerkrachten hebben deelgenomen aan een leerteam waarin zij o.a. door middel van beeldopnames en intervisie zich verder getraind hebben in het stellen van goede vragen en het geven van feedback.

Daarnaast is een formulier ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt over het voeren van kindgesprekken. We streven ernaar om minimaal 1 keer per jaar, het liefst 2 keer een kindgesprek te voeren. Deze gesprekken gaan over welbevinden en bespreken welke dingen een kind graag wil leren.

 

Kunst en cultuur

Frank heeft samen met enkele leerkrachten de projectweek over Vincent van Gogh ontwikkeld. Alle kinderen hebben het Kroller Muller Museum op de Hoge Veluwe bezocht.

We willen de beeldende activiteiten, excursies en de kunstbeschouwingslessen zoveel mogelijk integreren in de thema’s van 4xWijzer. Frank heeft de leerkrachten hierbij ondersteund met ideeën en contacten gelegd met externen voor gastlessen. Daarnaast heeft hij in diverse groepen creatieve lessen verzorgd.

Om het muziekonderwijs een impuls te geven hebben we vorig jaar veel instrumenten aangeschaft en is een methode ingevoerd. Bij de evaluatie  bleek deze methode niet goed te werken. Daarom zijn nu 2 nieuwe (digitale) methodes uitgekozen. Inmiddels hebben de leerkrachten één methode met behulp van een proeflicentie uitgeprobeerd en zal de andere aan het begin van het volgend schooljaar uitgeprobeerd worden. Daarna zal het team een keuze maken.

 

4xWijzer

Dit schooljaar hebben we  4 thema’s Natuur  uitgewerkt en aangeboden in de groepen 5 t/m 8.

Er hebben 2 studiedagen onder begeleiding van Marco Bastmeijer plaatsgevonden. Hij heeft tevens leerkrachten feedback gegeven naar aanleiding van klassenbezoeken tijdens het werken aan de kaarten van 4xWijzer.

In de gouden map zijn de afspraken rondom het werken met 4xWijzer vastgelegd.

Het team heeft besloten om aankomend jaar ook Aardrijkskunde en topografie volgens de werkwijze van 4xWijzer aan te bieden.

 

Beredeneerd aanbod bij kleuters

Het visiestuk en het draaiboek zijn geactualiseerd:

Tijdens studiedagen van Aafke Bouwman  is invulling gegeven aan het begrip spel en spelbegeleiding bij kleuters; iedere leerkracht kan spel begeleiden en kent de verschillende vormen van spel, de lkr. kan het spel observeren en door de inzet van interventies het spel verrijken en verdiepen;

 

Het format voor  de taakjes is nog verder uitgebreid.

Er is een vast format waarop vermeld staat:

– Het doel van het taakje (SLO doel)

– taakdoel,

– opdracht (vragen die aanzetten tot denken en redeneren)

– begeleiding

– beoordeling (criteria)

– organisatievorm (instructie)

– welke meervoudige intelligenties aan bod komen bij het taakje

 

Er is een verrijkingsaanbod te zien in:

– per thema een aantal aparte opdrachten;

– verwerkt in de reguliere opdrachten;

– aparte interne plusgroep

 

Iedere leerkracht heeft scholing gevolgd om verdiepende vragen te kunnen stellen. Volgend schooljaar zullen leerkrachten aan de hand van beeldmateriaal bij elkaar kijken om dit nog verder te ontwikkelen.

 

Het team heeft gekozen voor een digitaal observatie en registratiesysteem (BOSOS). Dit digitale systeem wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar ingevoerd.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort