Nieuwsbrief 21

 

6 september 2016

Omgekeerde 10-minutengesprekken groepen 4 t/m 8

Afgelopen vrijdag heeft u bij de nieuwsbrief een format ontvangen voor de omgekeerde 10-minutengesprekken. Dit format is bedoeld voor de ouders van de kinderen in groepen 4 t/m 8.

We willen u vragen om dit format in te vullen en digitaal terug te sturen naar de groepsleerkracht van uw kind.

Wilt u de naam van het format wijzigen in:  naam+achternaam+sept2016omg10 noemen? Bijvoorbeeld: PietJansensept2016omg10. U kunt het bestand als een worddocument opslaan of als een PDF.

Heeft u zich al ingepland voor een gesprek? Het rooster hangt bij iedere klas.

 

 Ontruimingsoefening

De ontruimingsoefening van a.s. maandag wordt uitgesteld omdat de brandmeldcentrale wordt vervangen. Zodra we een nieuwe BMC hebben gaan we de ontruiming oefenen. We zullen u daar vooraf over informeren.

 

Ingezonden post:

Zaterdag 1 oktober is er weer een najaars-kinderkledingbeurs in speeltuin de Zandweerd. Tijd : 10-12.30 uur.

U mag ook speelgoed en kleding inbrengen,  maat 80 tot 176 ..grote maten ook zeer welkom ! (najaars- en winterkleding, schoon en zonder gaten). De inbreng is op vrijdagavond 30 september in het speeltuingebouw van 19.30-20.30 uur.

Voorwaarden: www.speeltuindezandweerd.nl” Koffie en thee staat klaar ! groet de kledingbeurs commissie.

Start schooljaar

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op!

We hebben er zin in!

In de zomervakantie is juf Wendy bevallen van een gezonde zoon Raf. We wensen haar en haar man veel geluk.

Juf Wendy wordt vervangen door Adinda Biekmann. Adinda staat op woensdag voor groep 3 en op donderdag en vrijdag voor groep 6. We wensen haar een fijne tijd bij ons op school.

 

Helaas is er ook minder goed nieuws: juf Ingrid van groep 1/2B heeft zich sinds gisteren ziek moeten melden. Uit onderzoek is gebleken dat zij borstkanker heeft en dat zij behandeld moet worden. Een enorme schok voor haar, haar zoon en familie, maar ook voor de collega’s op school. We wensen haar heel veel sterkte. De ouders, verzorgers van groep 1/2B ontvangen een brief met meer informatie over vervanging e.d.

 

Omgekeerde 10-minutengesprekken groepen 4 t/m 8

Dit schooljaar geven we de invulling van de eerste 10 minutengesprekken op een  andere manier vorm. Wij gaan er vanuit dat ouders hun kind het beste kennen. We willen tijdens dit eerste gesprek dan ook graag informatie van u hebben. We noemen dit het zogenaamde omgekeerde oudergesprek.

 

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.

 

Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!

 

De gesprekken vinden plaats in week 37, 38 en 39 na schooltijd. Vanaf a.s. maandag hangen bij de deuren van de klaslokalen van de groepen 4 t/m 8 intekenlijsten waarop u zich kunt inplannen voor het gesprek.

Bijgaand treft u ter voorbereiding op dit ‘omgekeerde oudergesprek’ een formulier met een aantal vragen. Dit is het uitgangspunt om met u als ouders in gesprek te gaan: Hoe kijkt u aan tegen het karakter van uw kind? Waarin vindt u uw kind een kei? Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken ? Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Wij vragen u het gesprek voor te bereiden met de vragen op het formulier en bij voorkeur ingevuld digitaal retour te sturen naar de groepsleerkracht. U kunt het formulier ook ingevuld mee nemen naar het gesprek.

 

Luizencontrole

Neeltje Verbeek (moeder van Jona en Mila) en Marloes Valk (moeder van Lieke en Thomas) coördineren de luizencontroles. Zij zijn nog op zoek naar extra hulpouders. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kan dat via mailadres: marloesvalk@gmail.com of neetjeverbeek@hotmail.com

 

Tarieven Tussenschoolse opvang.

De afgelopen jaren maakten steeds meer kinderen gebruik van de tussenschoolse opvang. De inkomsten uit bijdragen van de ouders hiervoor zijn derhalve gestegen. De uitgaven daarentegen zijn verlaagd o.a. als gevolg van de door de belasting opgelegde maximale vergoeding aan de vrijwilligers.

De schoolleiding heeft een nieuwe berekening gemaakt voor het vaststellen van de tarieven voor de TSO. Deze berekening is gebaseerd op de huidige inkomsten en uitgaven

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft haar goedkeuring hieraan gegeven.

Aan het einde van het schooljaar stelt de schoolleiding de begroting op en maakt realisatie inzichtelijk. Deze wordt ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.

De nieuwe tarieven met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn:

 

Structureel: Nieuw
1 keer per week (hele schooljaar) €  42,-
2 keer per week (hele schooljaar) €  84,-
3 keer per week (hele schooljaar) €  126,-
4 keer per week (hele schooljaar) €  168,-
   
Incidenteel: €  1,-
Strippenkaart (5 keer overblijven) €  5,-
Strippenkaart (10 keer overblijven) €  10,-

 

 

Vandaag hebben de oudste kinderen uit een gezin een aanmeldformulier voor de tussenschoolse opvang meegekregen. Wilt u dit formulier uiterlijk a.s. vrijdag 9 september weer inleveren op school?

De bijdrage voor de TSO wordt niet geïnd via een automatische incasso. We verzoeken u vriendelijk de bijdrage tijdig over te maken op bankrekeningnummer NL 24 RABO 0310 445310 t.n.v. De Hagenpoort Deventer o.v.v. de naam en de groep van uw kind. Let op! Dit is een ander bankrekeningnummer dan vorig jaar!

Ouderhulplijst

Ook dit jaar doen we graag weer een beroep op uw hulp bij verschillende activiteiten. U kunt op de achterzijde van het opgaveformulier voor de TSO aangeven waarbij u ons dit jaar wilt helpen.

Contactpersoon

Op dinsdag 6 september gaan onze contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen) de klassen rond om zich als contactpersoon voor te stellen aan de kinderen. De contactpersonen zijn Frank Bouwmeester, Ria Lankhorst en Herma Lodeweges.

De doelen van deze voorstelronde zijn dat kinderen weten wie de contactpersonen op school zijn; dat ze weten met welke onderwerpen ze terecht kunnen bij contactpersonen; dat kinderen weten dat ze eerst terecht kunnen bij ouder(s)/verzorger(s) en/of de eigen leerkracht.

Tevens leren de kinderen dat ze bij ongewenste situatie nee kunnen zeggen.

De contactpersonen laten in de klas een ‘praatplaat ongewenst gedrag’ zien. De kinderen krijgen die dag een flyer van de praatplaat mee naar huis met daarop een toelichting, zodat u ook weet wat er besproken is.

 

Ontruimingsoefening

Maandag 12 september vindt de eerste aangekondigde ontruimingsoefening plaats. We leggen dan de kinderen uit wat ze moeten doen als het alarm afgaat en oefenen de ontruiming.

 

Kalender/schoolgids

Vandaag krijgt uw zoon of dochter de kalender voor het nieuwe schooljaar mee naar huis. Wilt u een extra exemplaar, dan kunt u deze aanvragen bij Paula.

U kunt zelf een schoolgids meenemen. Deze liggen op de tafel in de gang.

 

Brochures

Om mee te nemen: Op een tafel in de gang liggen verschillende brochures voor typecursussen en abonnementen op jeugdtijdschriften.

 

Ingezonden post:

 Via deze weg wil ik u informeren over JES groep ( Jij En Scheiden) die weer gaat starten in oktober.
Het is een preventieve training voor kind en ouder, na een echtscheiding. Het doel van de training is dat een kind zich zo goed mogelijk kan blijven ontwikkelen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.
Deze training wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde trainers van St. de Kern en Pactum.
Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

De training zal 24 oktober in de avond starten met de oudergroep. De kindergroep start dinsdagmiddag 25 oktober en dan 7 keer achter elkaar.
De intakes staan gepland op 4 oktober.
Mocht u ouders  en kinderen in uw school tegen komen waarvan u denkt dat dit een passend aanbod is dan kunnen ze contact op nemen met mij of mijn collega  Carola Stam via telefoonnummer 0570-547300.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Suzan van Ussen
Medewerker Sociaal team Borgele/ Platvoet
Maatschappelijk werk
Werkdagen: Maandag tot 14.30, dinsdag en vrijdag

Vakantierooster  2016-2017

Herfstvakantie:              17-10-‘16 t/m 21-10-‘16

Kerstvakantie:               26-12-‘16 t/m 06-01-‘17

Voorjaarsvakantie:         20-02-‘17 t/m 24-02-‘17

Paasweekend:               14-04-’17 t/m 17-04-‘17

Meivakantie:                 24-04-’17 t/m 28-04-‘17

Hemelvaart:                  22-05-’17 t/m 26-05-‘17

2e Pinksterdag:              05-06-‘17

Zomervakantie:             24-07-’17 t/m 01-09-‘17

 

Studiedagen voor het team (schoolvrije dagen voor de leerlingen):

26-09-’16

07-11-’16 (studiemiddag, kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij)

11-11-‘16

01-02-‘17

13-02-‘17

23-06-‘17

(nog een nader in te vullen)

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn iedere vrijdagmiddag voor een vakantie vrij.

 Schooltijden blijven ongewijzigd

De komende schooljaren (2016/17, 2017/18 en 2018/19) is verandering van schooltijden niet aan de orde. Daarna zou er een nieuwe situatie kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als de ervaringen van scholen in het centrum die al wel overgaan, positief zijn en het aanbod van naschoolse activiteiten op gebied van bijvoorbeeld sport of cultuur hierop wordt aangesloten. Of als de vraag vanuit ouders naar andere tijden toeneemt. Dit zou aanleiding kunnen geven om de vraag om over te gaan op andere tijden opnieuw te stellen.

 

Huidige werkwijze

Voor het komend jaar (2016/17) continueert de Hagenpoort de werkwijze van de huidige tussenschoolse opvang. Mede naar aanleiding van signalen van enkele ouders zal de MR begin volgend schooljaar kijken of er aanpassingen nodig zijn. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hoe worden de huidige middelen ingezet en zou bijvoorbeeld een spelaanbod of aparte rustruimte voor kinderen die dat willen, haalbaar zijn?

 Dieuwke de Witt, info@dehagenpoort.nl

 

Lees meer