Nieuwsbrief 5

Schoolschaken

Het schoolschaken is op woensdag 8 oktober begonnen. 24 enthousiaste kinderen hebben zich al aangemeld. Elke woensdag tot de kerstvakantie zullen vele partijtjes worden gespeeld.
Met dank aan een groep enthousiaste ouders die de kinderen begeleiden bij het schaken.

 

Kinderboekenweek

Donderdag 9 oktober is de kinderboekenweek afgesloten met een voorleeswedstrijd voor de kinderen van de groepen 7 en 8.
De jury bestond uit Bauke (winnaar uit groep 6), Rozanne (3e plaats groep 8), Mare (2e plaats groep 7), Menna van Loon (namens de ouderraad) en Dieuwke de Witt.

Lees meer

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek: FEEST!

“Lang zullen ze lezen!”

Woensdag 1 oktober begint de nationale Kinderboekenweek 2014. Het thema van dit jaar is FEEST!Het is dit jaar namelijk de 60e Kinderboekenweek! Natuurlijk laten we op De Hagenpoort dit feest niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Woensdag morgen starten we om 8.30 uur op het schoolplein met het lied en het dansje van Kinderen voor kinderen. Alle kinderen verzamelen zich op het plein bij hun eigen leerkracht.
Na afloop gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar de eigen klas.
De kinderen mogen deze dag in feestkleding op school komen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2

Uitnodiging informatieavond

Ieder jaar organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond.

Tijdens deze avond kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind en met elkaar. De leerkrachten vertellen over het werken in de groep. U wordt geïnformeerd over allerlei inhoudelijk zaken van het onderwijs, zoals in grote lijnen wat uw kind gaat leren dit schooljaar.

Daarnaast informeert de leerkracht u over verschillende praktische zaken, zoals huiswerk, gymtijden, boekbesprekingen en spreekbeurten, etc.

Er zijn 3 aparte avonden: een voor groep 1/2 A en B, één voor de groepen 3 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8.

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 uur:         informatie in de groep

20:15 uur:         koffie / thee

20:30 uur:         algemene informatie over de school

20.30 uur: informatie van de ouderraad door Anne Dijkstra

20:35 uur: medezeggenschapsraad door Monique Nelen

20:40 uur: Selma Boumans (IB_er) vertelt iets over zaken die samenhangen met passend onderwijs, zoals het werken met groepsplannen, her-normering Cito toetsen

20:55 uur: Dieuwke de Witt vertelt over de plannen voor het komende schooljaar en de samenwerking met het Mozaiek.

21:15 uur:         einde informatieavond

Lees meer

Uitnodiging thema avond

Uitnodiging Thema-avond Kind & Digitale Media

Beste ouders en leerkrachten van de Deventer basisscholen,

Twaalf scholen organiseren op 23 september 2014 een thema-avond over Kind & Digitale media.

Lees meer

Nieuwsbrief 1

Start schooljaar

We zijn weer begonnen! Alle groepen en leerkrachten zijn goed gestart.

We hopen dat het weer een inspirerend, sfeervol en leerzaam schooljaar wordt.

Dit schooljaar komt Marieke Berends het team versterken. Marieke heeft afgelopen jaar haar PABO diploma behaald.

Het bestuur van het openbaar onderwijs Deventer biedt pas afgestudeerden de mogelijkheid om een Master te behalen in ruil voor het opdoen van praktijkervaring op een van de scholen. Marieke volgt de opleiding Master Special Educational Needs (SEN). Zij zal op donderdag ondersteuning bieden aan kinderen die extra hulp kunnen gebruiken. Op vrijdag staat zij voor groep 5.

We heten Marieke van harte welkom en wensen haar een leerzame tijd toe bij ons op school.

 

Studiedagen voor de leerkrachten = schoolvrije dagen voor de kinderen

Ook de leerkrachten worden dit schooljaar weer geschoold tijdens de studiedagen. De eerste studiedag is vrijdag 29 augustus. Alle groepen zijn die dag vrij.

Lees meer

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2013-2014

Einde schooljaar

Het schooljaar is alweer teneinde. De kinderen hebben afgelopen maandag hun rapport gehad, speelgoed is met hulp van ouders weer schoongemaakt en de juffen en kinderen hebben met een bezoek aan park, IJssel of speeltuin het schooljaar gezellig afgesloten.

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen woensdagavond in het Burger weeshuis de musical “de lachfactor” opgevoerd. Het was een spetterende voorstelling waar (groot)ouders, leerkrachten en andere belangstellenden met veel plezier naar hebben gekeken.

De school kreeg een prachtige ‘ketting’ als afscheidscadeau. Groep 8 en ouders: hartelijk dank!

De kinderen waaien na de zomervakantie uit naar verschillende typen vervolgonderwijs. Zo gaan er kinderen naar de Vrije school in Zutphen, het Veluws college in Twello, Boerhaave, Slatink of Keurkamp in Deventer of de Capelleborg in Wijhe.

We wensen alle kinderen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.

Lees meer

De Kunst van het samenwerken

Hagenpoort Voorstad en Hagenpoort Centrum Deventer

De kunst van het samenwerken

Meest gestelde vragen

Waarom gaan de Hagenpoort en het Mozaïek intensief samenwerken?

Er is bij ouders die een basisschool voor hun kind zoeken in Deventer veel belangstelling voor Daltononderwijs met profilering kunst en cultuur. De Hagenpoort moet jaarlijks ongeveer 10 leerlingen afwijzen, terwijl het mozaïek juist veel ruimte heeft om nieuwe kinderen aan te nemen. Ook wil het team van het Mozaïek gaan werken volgens de Daltonprincipes en hun kwaliteiten op het gebied van theater en muziek verder uitbouwen.

Wat wordt de naam van de scholen?

Beide gaan samenwerken onder de naam Hagenpoort, omdat zij beiden een Daltonschool met profilering kunst en cultuur zullen zijn. Aangezien dit profiel al jaren de succesfactor is van de Hagenpoort, is gekozen om de naam Hagenpoort te handhaven. Om aan te duiden om welke locatie het gaat, worden de scholen respectievelijk Hagenpoort Centrum en Hagenpoort Voorstad genoemd.

Wat wordt het profiel van de scholen?

Hagenpoort Centrum zal haar profiel niet veranderen. De activiteiten die nu plaatsvinden, zoals kunstbeschouwingslessen, projectweken, workshops en excursies gaan gewoon door. De Hagenpoort heeft de leerlijn beeldend het meest uitgewerkt en wil de leerlijn muziek en theater nog verder ontwikkelen.

Het Mozaïek brengt haar kunst en kunde op het gebied van theater en muziek in. Door de samenwerking kunnen de verschillende locaties leren en profiteren van de expertise van de andere school waardoor de profielen meer diepgang en verrijking zullen krijgen.

Wat verandert er aan het profiel van de Hagenpoort?

Het profiel van de Hagenpoort verandert dus niet. We verwachten dat de school en het onderwijs alleen maar leuker en beter wordt door de toevoeging van de theater- en muziekactiviteiten.

Worden de Hagenpoort en het Mozaïek 1 school?

Nee, de beide scholen blijven twee zelfstandige scholen op hun eigen locaties.

Worden de groepen gemengd?

Nee, de groepen tussen de beide scholen zullen niet gemengd worden

Wat betekent de samenwerking voor het aannamebeleid van de Hagenpoort?

Het aannamebeleid van de Hagenpoort verandert niet. Kinderen die in de binnenstad wonen en broertjes en zusjes van reeds schoolgaande kinderen worden met voorrang geplaatst. Zijn er nog plekken beschikbaar, dan kunnen kinderen uit overige postcodes middels loting geplaatst worden.

Verandert de samenstelling van de teams?

De Hagenpoort en het Mozaïek maken beide deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Alle leerkrachten van de scholen aangesloten bij deze stichting mogen gebruik maken van vrijwillige mobiliteit. In de samenwerking tussen de Hagenpoort en het Mozaïek worden leerkrachten juist gestimuleerd om zichzelf en hiermee ook de scholen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het zou dus kunnen dat leerkrachten kiezen om op de andere school te willen werken.

Krijgen de scholen in de samenwerking 1 directeur?

Nee. Beide scholen zullen vooralsnog als zelfstandige scholen blijven bestaan met een eigen directie.

Wat verandert er op school voor mijn kind?

De kinderen van het Mozaïek zullen les krijgen volgens de Daltonprincipes. Dit betekent dat:

⁃               De basislesstof is afgestemd op ieder kind.

⁃               Zelfstandigheid en samenwerkend leren worden bevorderd.

⁃               Leerlingen goed leren plannen.

⁃               Leerlingen gestimuleerd worden om zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen.

⁃               Er volop ruimte is voor verdiepingsstof en leerkrachten tijd hebben om kinderen 1 op 1 extra hulp te geven.

Het Mozaïek werkt nu al met een paar van deze uitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een kiesplanbord bij de kleuters of een takenkaart in de hogere groepen.

Verder wordt er nu een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor beeldende lessen en theater en muziek, hierbij maken we gebruik van de talenten en ervaring van de leerkrachten van beide scholen.

De kinderen op de Hagenpoort zullen lessen theater en muziek krijgen en er zal een doorgaande lijn in deze lessen worden ontwikkeld. Tevens zullen er jaarlijks gezamenlijke activiteiten voor de beide locaties worden georganiseerd.

Hoe ziet deze doorgaande leerlijn beeldend, theater en muziek er uit?

Frank Bouwmeester, coördinator kunst en cultuur van de Hagenpoort begeleidt het team van de Mozaïek bij het geven van kunstbeschouwingslessen. Rick Geering, docent theater en Tijs van de Berg, docent muziek op het Mozaïek zullen op hun beurt muziek en theaterlessen geven aan de kinderen op de Hagenpoort.

Wie betaalt deze activiteiten?

Een gedeelte ervan kan worden bekostigd uit de reguliere nascholingsgelden die iedere school heeft. Daarnaast zal een gedeelte door het schoolbestuur worden betaald.

Welke activiteiten zijn er nu al voor de leerlingen en leerkrachten waarin de scholen samenwerken?

  • Project Deventer Hanzestad en het gezamenlijk bouwen van de koggeschepen voor de doorgang onder NS-station als symbool voor de open weg van het Mozaïek naar de Hagenpoort.
  • Gezamenlijke kunstbeschouwingslessen
  • Koningsspelen
  • Teams en ouders die gezamenlijk onderzoeken of we een Dalton Peuterspeelzaal en Dalton BSO kunnen opzetten/
  • Gezamenlijke scholing van de teams om genoemde doorgaande leerlijnen concreet vorm te geven.

Bij wie kunnen ouders terecht met vragen over de samenwerking?

Voor vragen over de samenwerking kunnen ouders terecht bij Frank Machielsen (directeur Het Mozaïek tel. 0570 623183) of Dieuwke de Witt (directeur De Hagenpoort tel. 0570 616784)

Hoe ziet de tijdsplanning er uit van de verdere ‘samenscholing’?

Eerste uitvoeringsjaar, schooljaar 2014-2015

-          start met Daltononderwijs in groep 1 en 2 op het Mozaïek

-          start gezamenlijke traject teamscholing Dalton Hagenpoort Centrum en Voorstad, start projectteam onder aanvoering van management en daltoncoördinatoren die de grote lijnen beheert

-          inzet elementen vanuit teamscholing in alle groepen binnen Hagenpoort Voorstad

-          start peuterspelen in samenwerking met andere organisatie

-          start activiteiten op gebied van muziek, theater en beeldend

-          opstellen schoolplan Dalton Centrum en Voorstad met gezamenlijke elementen

-          opstellen plan voor doorgaande leerlijn Kunst en Cultuur schooljaren 2015-2016 en 2016-2017

Tweede uitvoeringsjaar, schooljaar 2015-2016

-          Daltononderwijs in alle groepen van Hagenpoort Voorstad

 

Derde uitvoeringsjaar, schooljaar 2016-2017

-          Daltoncertificaat voor  Hagenpoort Voorstad

Hoe worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de ontwikkelingen?

De ouders van het Mozaïek worden tijdens koffieochtenden en de nieuwsbrief geïnformeerd.

De ouders van de Hagenpoort worden middels de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

De MR-en van beide scholen zullen gedurende het proces steeds betrokken worden door de directies.

Lees meer