Schoolfeest 2013-2014

Uitnodiging schoolfeest 2013-2014

Lees meer

Nieuwsbrief 18

Schoolfoto’s

Heeft u het geld voor de schoolfoto’s al ingeleverd? Graag ontvangen we dit uiterlijk woensdag 4 juni.

Verslag visitatie 13 mei in het kader van Passend onderwijs:

Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden werd de school op dinsdag 13 mei bezocht door een visitatieteam van Sine Limite. Sine Limite is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Deventer. Het visitatieteam heeft klassenbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met kinderen, intern begeleider, leerkrachten en directeur.

Hieronder leest u de conclusie van hun verslag:

Lees meer

Nieuwsbrief 17

Schoolfotograaf

Maandagmiddag komt de schoolfotograaf om groep 7 en groep 8 nog op de foto te zetten.

 

Visitatie in kader van Passend onderwijs

Dinsdag 13 mei wordt de school gevisiteerd in het kader van Passend Onderwijs.

Het belangrijkste kenmerk van het ‘Zelfreflectie Instrument Passend onderwijs’ (ZIP) is dat we als school door collega’s van andere scholen een professionele spiegel aangereikt krijgen op de manier waarop de school vorm en inhoud geeft aan passend onderwijs. Hierbij wordt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) als uitgangspunt genomen.

Lees meer

Nieuwsbrief 16

Studiedag

Dinsdag 22 april zijn alle kinderen vrij ivm een studiedag voor het team.

 

Schooltijden

Er zijn verschillende modellen schooltijden, zoals continurooster, 5-gelijke dagen, dag-arrangementen of een rooster zoals we dat nu op de Hagenpoort hebben.

Iedere school kan een keuze maken voor een model.

De schoolbesturen in Deventer hebben een voorkeur voor een 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat de kinderen alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Aangezien hier nog geen besluitvorming over is, hebben we in overleg met de medezeggenschapsraad besloten om het huidige rooster -met een overblijfregeling tussen de middag- aankomend schooljaar te handhaven.

Lees meer

De Kunst van het samenwerken

Hagenpoort Voorstad en Hagenpoort Centrum Deventer

De kunst van het samenwerken

Meest gestelde vragen

Waarom gaan de Hagenpoort en het Mozaïek intensief samenwerken?

Er is bij ouders die een basisschool voor hun kind zoeken in Deventer veel belangstelling voor Daltononderwijs met profilering kunst en cultuur. De Hagenpoort moet jaarlijks ongeveer 10 leerlingen afwijzen, terwijl het mozaïek juist veel ruimte heeft om nieuwe kinderen aan te nemen. Ook wil het team van het Mozaïek gaan werken volgens de Daltonprincipes en hun kwaliteiten op het gebied van theater en muziek verder uitbouwen.

Wat wordt de naam van de scholen?

Beide gaan samenwerken onder de naam Hagenpoort, omdat zij beiden een Daltonschool met profilering kunst en cultuur zullen zijn. Aangezien dit profiel al jaren de succesfactor is van de Hagenpoort, is gekozen om de naam Hagenpoort te handhaven. Om aan te duiden om welke locatie het gaat, worden de scholen respectievelijk Hagenpoort Centrum en Hagenpoort Voorstad genoemd.

Wat wordt het profiel van de scholen?

Hagenpoort Centrum zal haar profiel niet veranderen. De activiteiten die nu plaatsvinden, zoals kunstbeschouwingslessen, projectweken, workshops en excursies gaan gewoon door. De Hagenpoort heeft de leerlijn beeldend het meest uitgewerkt en wil de leerlijn muziek en theater nog verder ontwikkelen.

Het Mozaïek brengt haar kunst en kunde op het gebied van theater en muziek in. Door de samenwerking kunnen de verschillende locaties leren en profiteren van de expertise van de andere school waardoor de profielen meer diepgang en verrijking zullen krijgen.

Wat verandert er aan het profiel van de Hagenpoort?

Het profiel van de Hagenpoort verandert dus niet. We verwachten dat de school en het onderwijs alleen maar leuker en beter wordt door de toevoeging van de theater- en muziekactiviteiten.

Worden de Hagenpoort en het Mozaïek 1 school?

Nee, de beide scholen blijven twee zelfstandige scholen op hun eigen locaties.

Worden de groepen gemengd?

Nee, de groepen tussen de beide scholen zullen niet gemengd worden

Wat betekent de samenwerking voor het aannamebeleid van de Hagenpoort?

Het aannamebeleid van de Hagenpoort verandert niet. Kinderen die in de binnenstad wonen en broertjes en zusjes van reeds schoolgaande kinderen worden met voorrang geplaatst. Zijn er nog plekken beschikbaar, dan kunnen kinderen uit overige postcodes middels loting geplaatst worden.

Verandert de samenstelling van de teams?

De Hagenpoort en het Mozaïek maken beide deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Alle leerkrachten van de scholen aangesloten bij deze stichting mogen gebruik maken van vrijwillige mobiliteit. In de samenwerking tussen de Hagenpoort en het Mozaïek worden leerkrachten juist gestimuleerd om zichzelf en hiermee ook de scholen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het zou dus kunnen dat leerkrachten kiezen om op de andere school te willen werken.

Krijgen de scholen in de samenwerking 1 directeur?

Nee. Beide scholen zullen vooralsnog als zelfstandige scholen blijven bestaan met een eigen directie.

Wat verandert er op school voor mijn kind?

De kinderen van het Mozaïek zullen les krijgen volgens de Daltonprincipes. Dit betekent dat:

⁃               De basislesstof is afgestemd op ieder kind.

⁃               Zelfstandigheid en samenwerkend leren worden bevorderd.

⁃               Leerlingen goed leren plannen.

⁃               Leerlingen gestimuleerd worden om zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen.

⁃               Er volop ruimte is voor verdiepingsstof en leerkrachten tijd hebben om kinderen 1 op 1 extra hulp te geven.

Het Mozaïek werkt nu al met een paar van deze uitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een kiesplanbord bij de kleuters of een takenkaart in de hogere groepen.

Verder wordt er nu een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor beeldende lessen en theater en muziek, hierbij maken we gebruik van de talenten en ervaring van de leerkrachten van beide scholen.

De kinderen op de Hagenpoort zullen lessen theater en muziek krijgen en er zal een doorgaande lijn in deze lessen worden ontwikkeld. Tevens zullen er jaarlijks gezamenlijke activiteiten voor de beide locaties worden georganiseerd.

Hoe ziet deze doorgaande leerlijn beeldend, theater en muziek er uit?

Frank Bouwmeester, coördinator kunst en cultuur van de Hagenpoort begeleidt het team van de Mozaïek bij het geven van kunstbeschouwingslessen. Rick Geering, docent theater en Tijs van de Berg, docent muziek op het Mozaïek zullen op hun beurt muziek en theaterlessen geven aan de kinderen op de Hagenpoort.

Wie betaalt deze activiteiten?

Een gedeelte ervan kan worden bekostigd uit de reguliere nascholingsgelden die iedere school heeft. Daarnaast zal een gedeelte door het schoolbestuur worden betaald.

Welke activiteiten zijn er nu al voor de leerlingen en leerkrachten waarin de scholen samenwerken?

  • Project Deventer Hanzestad en het gezamenlijk bouwen van de koggeschepen voor de doorgang onder NS-station als symbool voor de open weg van het Mozaïek naar de Hagenpoort.
  • Gezamenlijke kunstbeschouwingslessen
  • Koningsspelen
  • Teams en ouders die gezamenlijk onderzoeken of we een Dalton Peuterspeelzaal en Dalton BSO kunnen opzetten/
  • Gezamenlijke scholing van de teams om genoemde doorgaande leerlijnen concreet vorm te geven.

Bij wie kunnen ouders terecht met vragen over de samenwerking?

Voor vragen over de samenwerking kunnen ouders terecht bij Frank Machielsen (directeur Het Mozaïek tel. 0570 623183) of Dieuwke de Witt (directeur De Hagenpoort tel. 0570 616784)

Hoe ziet de tijdsplanning er uit van de verdere ‘samenscholing’?

Eerste uitvoeringsjaar, schooljaar 2014-2015

-          start met Daltononderwijs in groep 1 en 2 op het Mozaïek

-          start gezamenlijke traject teamscholing Dalton Hagenpoort Centrum en Voorstad, start projectteam onder aanvoering van management en daltoncoördinatoren die de grote lijnen beheert

-          inzet elementen vanuit teamscholing in alle groepen binnen Hagenpoort Voorstad

-          start peuterspelen in samenwerking met andere organisatie

-          start activiteiten op gebied van muziek, theater en beeldend

-          opstellen schoolplan Dalton Centrum en Voorstad met gezamenlijke elementen

-          opstellen plan voor doorgaande leerlijn Kunst en Cultuur schooljaren 2015-2016 en 2016-2017

Tweede uitvoeringsjaar, schooljaar 2015-2016

-          Daltononderwijs in alle groepen van Hagenpoort Voorstad

 

Derde uitvoeringsjaar, schooljaar 2016-2017

-          Daltoncertificaat voor  Hagenpoort Voorstad

Hoe worden ouders en leerlingen geïnformeerd over de ontwikkelingen?

De ouders van het Mozaïek worden tijdens koffieochtenden en de nieuwsbrief geïnformeerd.

De ouders van de Hagenpoort worden middels de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

De MR-en van beide scholen zullen gedurende het proces steeds betrokken worden door de directies.

Lees meer

Nieuwsbrief 15

Avond 4 daagse

TREK JE STOUTE SCHOENEN AAN

Geef jij je ook op voor de Deventer avond-4-daagse? Je kunt meelopen van 19 tot en met 22 mei. De Hagenpoort doet mee met de 6 kilometer. Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders van groep 1 tot en met groep 8. De organisatie ligt in handen van de ouderraad.

Meer informatie vind je op het deelnameformulier dat vandaag is uitgereikt aan de leerlingen. Het formulier staat ook vermeld op www.dehagenpoort.nl onder het kopje nieuwsbrief.

Het deelnameformulier plus contant inschrijvingsgeld kan worden ingeleverd tijdens de contactavonden of uiterlijk 25 april bij een lid van de ouderraad.

Lees meer

Jaarverslag MR 2012-2013

Jaarverslag MR Hagenpoort 2012-2013

 

Doel: de wet Medezeggenschap (1-1-2007) heeft tot doel om op scholen moderne inspraak te regelen waarbij allen in de school hun eigen verantwoordelijkheid hebben. In het onderwijs hebben niet alleen personeelsleden maar ook ouders zeggenschap.

Opzet: de MR komt 5x per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. De MR kan derden uitnodigen voor de vergadering. Zo is de directeur van de school regelmatig aanwezig bij de bespreking van bepaalde onderwerpen.

GMR-MR: de Hagenpoort valt onder het bestuur Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD). Naast een MR per school heeft het bestuur ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen binnen het bestuur van belang zijn. Jurgen Antonissen zit namens de ouders in de GMR, Herma namens de personeelsleden.

Lees meer